Trixie
0 položek | 0 Kč
Zobrazit košík | Vysypat košík

Sortiment

Reklamační řád

POKYNY PRO REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Vážení zákazníci,
znění Zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění.
Doklad o zakoupení výrobku slouží jako průkazný podklad pro uplatnění reklamace. Při prodeji
výrobků FLEXI a MOSER je nutné vyplnit současně záruční list. Oba doklady musí obsahovat:

 • identifikační a prodejní jednotku / telefon a jméno odpovědného pracovníka
 • datum prodeje
 • přesné určení zboží, eventuálně barvu, u výrobků Flexi prosím uvádějte typ vodítka
 • cenu

Povinnost prodávajícího je vázána na žádost kupujícího, tzn., že prodávající nemusí doklad vydat,
není-li o to kupujícím požádán. V opačném případě jej vydat musí.

Při koupi zboží a jeho používání může dojít k následujícím situacím, na které Vás chceme upozornit:

 1. Vyskytne-li se u výrobku vada, má občan právo tuto vadu reklamovat. Reklamace má být uplatněna ihned po objevení vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 let ode dne zakoupení výrobku, není-li uvedeno jinak. Po této době právo na uplatnění reklamace zaniká.
 2. Reklamace je nutné posoudit a vyřídit co nejrychleji, nejpozději do 30 kalendářních dnů včetně záruční opravy, pokud není písemně dohodnuta jiná lhůta. Konečné rozhodnutí o řešení reklamace přísluší dodavateli.
 3. Za vadu nelze považovat změny, které vznikly v průběhu záruční doby důsledkem opotřebení, či nesprávného používání nebo zásahu.
 4. Reklamace uplatněné občanem v prodejní jednotce a dále postoupené dodavateli, je nutné prokázat řádně vyplněným paragonem, dodacím listem a záručním listem, pokud jej vyžaduje povaha věci, zejména u výrobků FLEXI a MOSER.
 5. Pokud se u reklamované věci jedná o vadu odstranitelnou, má zákazník nárok na záruční opravu. Při výskytu odstranitelné vady může být zboží vyměněno za nové tehdy, pokud nebylo ještě použito. Doba od uplatnění práva na odstranění vady po okamžik, kdy je občan povinen zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává. Provádění záručních oprav je bezplatné.
 6. Při výskytu neodstranitelné vady má občan právo na:
  a) výměnu zboží za nové
  b) zrušení kupní smlouvy
  Stejné právo má občan i v případě opětného výskytu odstranitelné vady po provedené opravě (max. po dvou opravách) nebo vyskytuje-li se několik odstranitelných vad současně.
 7. Vyskytne-li se u zboží neodstranitelná vada, jež brání jeho užívání, má občan právo na přiměřenou slevu z ceny. Výše slevy je dána dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Na vadné zboží se slevou nelze reklamaci uplatnit.
 8. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za novou, závisí to ale jen na vůli prodávajícího, kupující se takového vyřízení reklamace nemůže právem domáhat. V případě takového rozhodnutí prodejce doporučujeme nejprve konzultaci s dodavatelem, tj. firmou TRIXIE, aby prodejní jednotce nevznikla škoda z titulu dobré vůle.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace