Reklamační řád

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací. Byl zpracován v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1 2014.

 Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s daňovým dokladem nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží.

 • V případě zjištění poškození zboží nebo chyby v zásilce (přebytek i chybějící kusy) vyplní kupující reklamační list (viz reklamační list ke stažení) a spolu s fotografií poškozeného výrobku zašlete na adresu: reklamace@trixiecz.cz , a to nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky.
 • Zjistí-li kupující při přejímce zboží porušenou či jinak znehodnocenou dodávku, je povinen o tomto sepsat s přepravcem zápis. Bez zápisu není možné později uplatnit reklamaci na poškozené zboží.

DŮLEŽITÉ:

 • Vyskytne-li se u výrobku vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Reklamace má být uplatněna ihned po objevení vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 roku ode dne zakoupení výrobku, není-li uvedeno jinak. Po této době právo na uplatnění reklamace zaniká.
 • Reklamace je nutné posoudit a vyřídit co nejrychleji, nejpozději do 30 kalendářních dnů včetně záruční opravy, pokud není písemně dohodnuta jiná lhůta. Konečné rozhodnutí o řešení reklamace přísluší dodavateli.
 • Za vadu nelze považovat změny, které vznikly v průběhu záruční doby důsledkem opotřebení, či nesprávného používání nebo zásahu.
 • Reklamace uplatněné občanem v prodejní jednotce a dále postoupené dodavateli, je nutné prokázat řádně vyplněným paragonem, dodacím listem a záručním listem, pokud jej vyžaduje povaha věci, zejména u výrobků FLEXI a ANDIS.
 • Pokud se u reklamované věci jedná o vadu odstranitelnou, má zákazník nárok na záruční opravu. Při výskytu odstranitelné vady může být zboží vyměněno za nové tehdy, pokud nebylo ještě použito. Doba od uplatnění práva na odstranění vady po okamžik, kdy je občan povinen zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává. Provádění záručních oprav je bezplatné.
 • Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na:
  a) výměnu zboží za nové
  b) vystavení dobropisu, pokud o výměnu zboží nejeví zájem
  Stejné právo má zákazník i v případě opětného výskytu odstranitelné vady po provedené opravě (max. po dvou opravách) nebo vyskytuje-li se několik odstranitelných vad současně.
 • Vyskytne-li se u zboží neodstranitelná vada, jež brání jeho užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny. Výše slevy je dána dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Na vadné zboží se slevou nelze reklamaci uplatnit.
 • Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za novou, závisí to ale jen na vůli prodávajícího, kupující se takového vyřízení reklamace nemůže právem domáhat. V případě takového rozhodnutí prodejce doporučujeme nejprve konzultaci s dodavatelem, tj. firmou TRIXIE, aby prodejní jednotce nevznikla škoda z titulu dobré vůle.
Přihlášení zavřít